© Ontwerp door GBU

De statuten

NAAM EN ZETEL

Artikel 1.
1.1. De stichting draagt de naam: Stichting DuikClub Urk.
1.2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Urk.
1.3. Zij zal hierna ook worden aangeduid als 'de stichting'.DOEL, MIDDELEN OM HET DOEL TE BEREIKEN.

Artikel 2.
2.1. De stichting heeft ten doel: het (doen) beoefenen, alsmede het bevorderen en promoten van de recreatieve duiksport in de ruimste zin van het woord.
2.2. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:
   a. het verzorgen van opleidingen en het verzorgen van activiteiten aangaande oefeningen en het stimuleren van de ontwikkeling der leden in verband met de recreatieve duiksport;
   b. het verkrijgen van materialen, nodig voor de beoefening van de recreatieve duiksport;
   c. de benodigde accommodatie tot stand te brengen;
   d. al datgene te doen of te laten verrichten – zowel nationaal als internationaal – wat naar het oordeel van haar bestuur noodzakelijk, nuttig en/of gewenst is.
2.3. De stichting beoogt niet het maken van winst.KAPITAAL.

Artikel 3.
3.1. De geldmiddelen van de stichting bestaan uit:
   a. baten voortgekomen uit de door de stichting ontplooide activiteiten;
   b. geldleningen;
   c. subsidies;
   d. donaties en giften;
   e. schenkingen, erfstellingen, legaten en lastbevoordelingen;
   f. revenuen van het vermogen;
   g. alle overige bijdragen en inkomsten.
3.2. Erfstellingen kunnen door de stichting niet anders worden aanvaard dan onder het voorrecht van boedelbeschrijving, tenzij het bestuur unaniem anders beslist.
3.3. De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van haar doelstelling.
3.4. Geen der bestuurders kan over het vermogen van de stichting beschikken als ware het zijn eigen vermogen.
3.5 De stichting mag geen uitkeringen doen aan een oprichter of aan een bestuurder. Hieronder wordt mede begrepen het toekennen van enig voordeel ten laste van de stichting, hetzij rechtstreeks, hetzij middellijk, uit hoofde van aan de stichting geleverde goederen of diensten.BESTUUR

Artikel 4. 
4.1. Het bestuur van de stichting bestaat tenminste drie personen.
4.2. Het bestuur (met uitzondering van het eerste bestuur, waarvan de leden in functie worden benoemd) kiest uit zijn midden een voorzitter,een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door één persoon worden vervuld.
4.3. Bestuursleden worden benoemd door het bestuur.
4.4. Bij het ontstaan van één (of meer) vacature(s) in het bestuur, zullen de overblijvende bestuursleden (of zal het enige overblijvende bestuurslid) binnen twee maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van één (of meer) opvolger(s). 
In geval van één (of meer) vacature(s) in het bestuur, vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het overblijvende bestuurslid, een bevoegd bestuur.
4.5. De bestuurders worden benoemd voor een door het bestuur vast te stellen aantal zittingsjaren. Zij treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster aftredend bestuurder is onmiddellijk en onbeperkt herbenoembaar. De in een tussentijdse vacature benoemde bestuurder neemt op het rooster van aftreden de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd.
4.6. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in uitoefening van hun functie gemaakte kosten. 


BESTUURSVERGADERINGEN EN BESTUURSBESLUITEN

Artikel 5.
5.1. De bestuursvergaderingen worden gehouden in een gemeente in Nederland als bij de oproeping bepaald.
5.2. Ieder kalenderkwartaal wordt ten minste één vergadering gehouden.
5.3. Vergaderingen zullen voorts worden gehouden, wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of indien één van de andere bestuursleden daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richt. Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft zodanig, dat de vergadering wordt gehouden binnen drie weken na het verzoek, is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten.
5.4. De oproeping tot de vergadering geschiedt – behoudens het in 5.3. bepaalde- door de voorzitter, ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door middel van oproepingsbrieven, welke worden toegezonden door gebruikmaking van reguliere post en/of langs veilige elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht.
5.5. De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.
5.6. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen over alle aan de orde komende onderwerpen indien de meerderheid van de in functie zijnde bestuursleden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voorzover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
5.7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur; bij diens afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.
5.8. Aan vergaderingen kan worden deelgenomen en worden gestemd door middel van een elektronisch communicatiemiddel. Verbinding door telefonisch of audio-visuele communicatie van alle leden, waar ter wereld ze zich ook bevinden, wordt beschouwd als een vergadering van het bestuur voor de duur van de verbinding, tenzij een lid van het bestuur bezwaar maakt, en op voorwaarde dat alle leden bekend zijn met de te nemen besluiten. De notulen van de beraadslagingen, ondertekend door de voorzitter en de secretaris, vormen voldoende bewijs van de zaken behandeld en op de naleving van de vereiste formaliteiten.
5.9. Besluiten mogen, in plaats van in een vergadering, ook schriftelijk worden genomen –waarmee wordt bedoeld elk door gebruikmaking -van reguliere post en/of langs veilige elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht - op voorwaarde dat alle leden bekend zijn met de te nemen besluiten en geen van hen bezwaar maakt tegen de manier van besluitvorming.
5.10. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris of door één van de andere aanwezigen, door de voorzitter van de vergadering daartoe aangezocht. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en secretaris hebben gefungeerd.
5.11. Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een mede-bestuurslid laten vertegenwoordigen onder overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht. Een bestuurslid kan daarbij slechts voor één ander bestuurslid als gevolmachtigde optreden.
5.12. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden zich schriftelijk (waaronder begrepen per geëigend telecommunicatiemiddel), vóór het voorstel hebben verklaard. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris van het bestuur een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter van het bestuur bij de notulen wordt gevoegd.
5.13. Alle stemmingen op de vergadering geschieden mondeling, tenzij een bestuurslid vóór de stemming een schriftelijke stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
5.14. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
5.15. Het in de vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.BESTUURSBEVOEGDHEID

Artikel 6.
6.1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
6.2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen.
6.3. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.

 

 

VERTEGENWOORDIGING

Artikel 7.
7.1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting, voorzover uit de wet niet anders voortvloeit.
7.2. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuursleden.
7.3. Het bestuur is bevoegd volmacht te verlenen aan één of meer bestuursleden, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP

Artikel 8.
8. Het bestuurslidmaatschap eindigt:
   a. door overlijden;
   b. wanneer een bestuurslid het vrije beheer over zijn vermogen verliest;-
   c. door schriftelijke ontslagneming (bedanken);
   d. door ontslag hem verleend op grond van een besluit van het bestuur, waarbij het betrokken bestuurslid geen stemrecht kan uitoefenen;
   e. door ontslag door de rechtbank in de gevallen als in de wet bepaald.BOEKJAAR EN ADMINISTRATIE

Artikel 9.
9.1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
9.2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.
9.3. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de stichting te maken en op papier vast te stellen.
9.4. Het bestuur is verplicht de in 9.2 en 9.3 bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.
9.5. Het bestuur kan evenwel besluiten dat de boeken en de jaarstukken worden onderzocht door een door het bestuur aan te wijzen deskundige voordat deze worden vastgesteld.
9.6 Het bestuur stelt een beleidsplan vast en actualiseert dit beleidsplan periodiek. Het beleidsplan geeft inzicht in de door de stichting te verrichten werkzaamheden, de wijze van werving van gelden, het beheer van het vermogen van de stichting en de besteding daarvan.
9.7 Het bestuur kan besluiten dat de secretaris een verslag zal opmaken over de gang van zaken in de stichting en over het door het bestuur gevoerde beleid in het verstreken boekjaar. Als het bestuur dit besluit heeft genomen is het bepaalde in 9.3 van overeenkomstige toepassing.REGLEMENT

Artikel 10.
10.1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, die naar het oordeel van het bestuur (nadere) regeling behoeven.
10.2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
10.3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd het reglement te wijzigen of op te heffen.
10.4. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van het reglement is het bepaalde in artikel 10.1. van toepassing.COMMISSIES

Artikel 11.
11. Ter voorbereiding, ondersteuning of uitwerking van de activiteiten van de stichting, kan het bestuur commissies instellen, waarin natuurlijke personen en rechtspersonen zitting kunnen hebben. De werkzaamheden van de commissie worden uitgeoefend onder verantwoordelijkheid van het bestuur en door het bestuur geregeld.STATUTENWIJZIGING

Artikel 12.
12.1. Het bestuur is bevoegd te besluiten de statuten te wijzigen. Het besluit daartoe moet worden genomen met ten minste twee/derde van de stemmen in een vergadering, waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Blijkt ter vergadering het vereiste aantal bestuursleden niet aanwezig te zijn, dan wordt niet eerder dan één week en niet later dan vier weken na de bewuste vergadering een nieuwe vergadering bijeengeroepen waarin het besluit genomen kan worden met ten minste twee/derde meerderheid.
12.2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Ieder bestuurslid afzonderlijk is bevoegd de desbetreffende akte te doen verlijden.
12.3. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen bij het handelsregister.ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 13.
13.1 Het bestuur is bevoegd te besluiten de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 12.1. van toepassing.
13.2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voorzover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
13.3 De vereffening geschiedt door de bestuursleden.
13.4. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
13.5. Hetgeen na voldoening van de schuldeisers van het vermogen van de ontbonden stichting resteert, wordt door de vereffenaar(s) zoveel mogelijk besteed overeenkomstig het doel van de stichting.
13.6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden stichting gedurende zeven jaren berusten onder de door het bestuur aan te wijzen perso(o)n(en).
13.7. Op de ontbinding en de vereffening van de stichting is het bepaalde in de wet van toepassing.
13.8. De vereffenaars dragen zorg voor inschrijving van de ontbinding van de stichting ten kantore van het handelsregister gehouden door de Kamer van Koophandel waar de stichting is ingeschreven.FUSIE, SPLITSING EN OMZETTING

Artikel 14.
14. Op een besluit van het bestuur tot fusie of splitsing in de zin van Titel 7 van Boek 2 Burgerlijk Wetboek en op een besluit van het bestuur tot omzetting van de stichting in een andere rechtsvorm overeenkomstig artikel 2:18 Burgerlijk Wetboek, is het bepaalde in 12.1 zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing, onverminderd de eisen van de wet.OVERGANGSBEPALINGEN

Artikel 15.
15.1. De eerste bestuursleden worden bij de akte van oprichting benoemd.
15.2. Het eerste boekjaar van de stichting eindigt op eenendertig december tweeduizend elf.SLOTBEPALING

Artikel 16.
16.1. In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.
16.2. Het bestuur regelt alle aangelegenheden die bij deze statuten niet of niet voldoende zijn geregeld. Deze regelingen mogen niet in strijd zijn met de wet of deze statuten. Tenslotte verklaarde de verschenen persoon dat, in afwijking van het hiervoor bepaalde in artikel vier voor de eerste maal als bestuurders zullen worden benoemd:
   a. de heer Dirk Visser, als voorzitter;
   b. de heer Riekelt Brands, als secretaris;
   c. de heer Fokke Loosman, als penningmeester; en
   d. e. de heer Bert de Vries, als tweede penningmeester; 

ALGEMENE VOORWAARDEN/BEPERKING AANSPRAKELIJKHEID

Op de door de notaris te verlenen diensten zijn de door de notaris gehanteerde Algemene voorwaarden, waarin een beperking van aansprakelijkheid is opgenomen, van toepassing. Een afdruk van deze algemene voorwaarden is door de notaris aan partijen overhandigd.

Dit is één van onze sponsoren: