© Ontwerp door GBU

Preventie- en integriteitsbeleid

Omgangsregels

 

 Algemene omgangsregels:

 • ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen de sportclub.
 • ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
 • ik val de ander niet lastig.
 • ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.
 • ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
 • als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp.
 • ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan en meldt dit zo nodig bij het bestuur.

 

Gedragsregels grensoverschrijdend gedrag

Binnen Stichting DuikClub Urk (= DCU) wordt vrijwel uitsluitend gewerkt met vrijwilligers. Op basis van recente gebeurtenissen binnen andere sportverenigingen, wordt steeds meer transparantie gevraagd op het gebied van werken met vrijwilligers. Het bestuur van DCU  geeft hier invulling aan o.a. door het beleid van NOC*NSF ten aanzien van grensoverschrijdend gedrag te onderschrijven. Hieronder staan de gedragsregels, die NOC*NSF hanteert. Op de website van NOC*NSF is meer informatie te vinden.

  

Gedragsregels seksuele intimidatie NOC*NSF

 De sportbonden in Nederland nemen seksuele intimidatie serieus. NOC*NSF heeft gedragsregels voor sportbegeleiders opgesteld. Die regels zijn door alle landelijke sportbonden onderschreven. De regels zijn gemaakt om de risico’s op ongewenst gedrag in de relatie pupil en trainer te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties. Hieronder vindt u de elf gedragsregels die worden onderschreven door alle landelijke sportorganisaties die zijn aangesloten bij NOC*NSF. 

 • De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.
 • De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.
 • De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
 • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 • De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 • De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
 • De begeleider zal tijdens training (stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
 • De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 • De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 • De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.

 

In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

  

Vertrouwenspersoon

Naast de hierboven opgestelde regels is ook een Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.aangesteld. Iedereen die opmerkingen en/of vragen heeft over Grensoverschrijdend Gedrag of die over een concreet incident een gesprek wil met iemand kan binnen de sportvereniging terecht bij de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

  

Aannamebeleid

  

Aannamebeleid vrijwilligers DCU

Als Stichting zijn wij in de gelukkige omstandigheid dat we over veen aantal vrijwilligers beschikken die iets voor de stichting willen doen, want zonder vrijwilligers geen stichting. Zonder deze belangrijke groep mensen kunnen onze leden niet regelmatig genieten van opleidingen, clubavonden, evenementen en andere uitjes buiten de reguliere duiken.

Uitgangspunt is dat iedereen die DCU een warm hart toedraagt vrijwilliger kan worden. Het is wenselijk dat vrijwilligers donateur zijn van de vereniging, maar dit is geen voorwaarde. Om ervoor te zorgen dat we nu en in de toekomst blijven werken met vrijwilligers met integere bedoelingen, geldt er een korte procedure die doorlopen moet worden, voordat iemand vrijwilliger kan worden.

  

Procedure

De procedure voor toekomstige vrijwilliger bestaat uit een kennismakingsgesprek met minimaal twee bestuursleden. Tijdens dit gesprek wordt de vrijwilliger geattendeerd op de website (http://www.duikcluburk.nl) van DCU waarop o.a. de gedragsregels en informatie over de vertrouwenspersoon gepubliceerd zijn.

Daarnaast wordt er een VOG-verklaring aangevraagd. Deze moet iedere drie jaar worden vernieuwd. In onderling overleg kunnen (indien van toepassing) referenties worden gevraagd bij verenigingen o.i.d. waar de vrijwilliger eerder actief is geweest.

Dit is één van onze sponsoren: